Szerves társadalom Magyarországa

Iránymutatás-tervezet a szerves társadalom működéséhez

Egy társadalom csak akkor működhet összehangoltan, ha az életében minden döntés egységes iránymutatás alapján történik. Ez nem azt jelenti, hogy így minden egyformává válik, hanem azt, hogy a közösség működése kiszámítható lesz és ez lehetőséget ad a megfontolt, kifinomult döntések meghozatalára. Mivel a szerves társadalomban már nem működhetnek pártok, az ország működését nem pártérdekek (vagy csoportérdekek) befolyásolják. Így lehetőség nyílik arra, hogy a társadalom működését jogszabályokban rögzítve is összhangba hozzuk a természeti és a kozmikus törvényekkel. Szerintünk a következő iránymutatás-tervezet megfelelhet a szerves társadalom alkotmányának.

1.) Magyarország a szerves társadalom elvei szerint él és működik.

2.) Magyarországon minden ember a születése okán spirituálisan egyenlő, ebből következően a jogok és kötelezettségek egyensúlya tekintetében nem tehető különbség senki előnyére vagy hátrányára.

3.) Magyarország a fennhatósága alatt álló területen úgy szervezi meg a közösségei és a gazdasága működését, hogy az minden élő és élettelen létező kiteljesedését biztosítsa és támogassa.

4.) Magyarország a fennhatósága alatt álló élettér minden élő és nem élő erőforrásával úgy gazdálkodik, hogy azok állandóan megújulva képesek legyenek az egymás után következő nemzedékek teljes szabadságát biztosítani. Ez az itt élő emberek és az élettér legfőbb érdeke, amit semmilyen más érdek nem korlátozhat vagy előzhet meg.

5.) Magyarország állampolgárainak egységes, oszthatatlan és  elidegeníthetetlen közös tulajdonát képezik az alábbiak:

6.) Magyarország gazdasága a teljes önellátással rendelkező települések összehangolt rendszeréből áll. A teljes önellátás magában foglalja a Magyarországon élő emberek anyagi, lelki és szellemi szükségleteinek teljes körű kielégítését a természetes élőhelyükön.

7.) A Magyar Nemzeti Bank bocsátja ki Magyarország törvényes fizetőeszközét, a forintot, aminek a fedezete az az anyagi-lelki-szellemi érték, aminek a cseréjét közvetíti.

8./a) Magyarországon az emberek a létezésük okán járó teremtő hatalmukat közös célok érdekében közösen is gyakorolhatják, vagy a hatalomgyakorlás jogát meghatározott feladatokra és/vagy meghatározott időre választott képviselőiknek is átadhatják.

b) Átruházott hatalomgyakorlás esetén a hatalmat átruházó személyek kötelesek folyamatosan ellenőrizni, hogy az átruházott hatalom gyakorlói jelen Iránymutatás szerint végzik-e a munkájukat, és ha nem, akkor kötelesek haladéktalanul visszavonni a hatalomgyakorlás jogát!

9.) Az Iránymutatást a Nemzetgyűlés ülteti át a gyakorlatba azzal, hogy megalkotja Magyarország Alaptörvényét.

Magyarázat az Iránymutatás-tervezethez:

Az Iránymutatás univerzális, mert minden nemzetállam működésére alkalmazható. (Az is alkalmazhatja, akinek nincs Szent Koronája…)

a) Az 1. pont egyértelműen kijelöli azt a világképet (paradigmát), ami szerint a magyar emberek működtetik a nemzetállamukat.

b) A 2. pont a létezésük okán minden emberre egyformán a Forrás szerves részeként tekint. Ez értendő az alatt, hogy „spirituálisan egyenlő”, éppen ezért minden emberi lényt a létezése okán alapvetően egyenlőnek kell tekinteni. Azonban az emberek eltérő területekre, eltérő kultúrájú közösségekbe és eltérő szokásokba, hagyományokba születnek bele, ezért a nevelésük és az oktatásuk során más-más információkkal és viselkedési mintákkal ismerkednek meg. Úgy is mondhatjuk, hogy „más-más szoftverrel töltik fel a merevlemezüket”. Ebből az következik, hogy az emberek abban már nem viselkednek egyformán, hogy mi alapján, milyen célból és mit cselekszenek. Vagyis az emberek alapvetően egyenlőek, de adott helyzetben különbözően viselkednek, és emiatt nem egyformák.

Ez a különbözőség önvédelmi okokból szükségessé teszi, hogy azokat az embereket, akik nem az Iránymutatás által kinyilvánított világkép megvalósításáért cselekszenek, a többség korlátozza.  Ez a korlátozás nem a hétköznapi életben megélt cselekvési szabadságukat, hanem csak a közös döntéseket hozó csoportokban való részvételüket és a választhatóságukat korlátozhatja, valamint megtilthatja, hogy a közvagyon kezelésében és használatában részt vegyenek.

A szükséges korlátozásokat azonban az Iránymutatás nem tartalmazhatja, mert azok nem örökérvényűek, ezért ezek helye az Alaptörvényben van.

Hasznos lenne, ha minél többen elmélyednének abban, hogy ez az Iránymutatás mit jelentene a saját magunk, a családunk, és Magyarország számára!

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt