a Serves társadalom pártok nélküli közvetlen képviseleti rendSere

Gondolatok a szerves társadalomról

A szerves társadalom pártok nélküli közvetlen képviseleti rendszere

Ahhoz, hogy közszabadságban éljünk, vagyis olyan módon, hogy a jogok és kötelezettségek tekintetében mindenki egyenlő legyen, olyan képviseleti rendszert kell majd működtetnünk, amiben olyan döntések születhetnek, amik "minden létező legjavát szolgálják".

Az alábbi elképzelést dr. Halász József dolgozta ki, és mi tökéletesnek tartjuk a szerves társadalom működtetéséhez.

A szerves társadalom választási rendszere eszerint például akár így működhetne: vegyünk alapul egy települést, ahol mondjuk 50 fős a képviselő testület. Ezt az 50 képviselői mandátumot osszuk 2 részre azért, hogy a település terület-részei és a településen élő társadalmi csoportok részérdekei is képviselve legyenek már a döntések meghozatala előtt. Ez után a település területét 25 részre osztjuk, mindegyik részterületen az ott élő emberek választási csoportot alkotnak (lesz tehát 25 területi választói csoport), és ők kiválasztják maguk közül azt, akit a legalkalmasabbnak tartanak a választási csoportjuk érdekeinek a képviseletére.

A képviselő testületbe a másik 25 főt úgy választhatnánk meg, hogy összeírjuk a településen élőket társadalmi csoportok szerint (pl. lenne az egészségügyben dolgozók csoportja, a tanulók csoportja, a kereskedelemben dolgozók csoportja, az iparban dolgozók csoportja, a nyugdíjasok csoportja, stb.) Ezek a csoportok is nyílt szavazással választanák ki majd maguk közül azt a személyt, akit a legalkalmasabbnak tartanak a csoport érdekeinek a képviseletére, és vele szintén írásbeli szerződést kötnek.

Minden esetben nyílt szavazással választják meg a választói csoportok a képviselőjüket, és vele írásbeli szerződést kötnek, hogy mivel bízták meg és ő mit vállalt. A felelősség így nem tűnik el: tudjuk, hogy ki választotta meg a képviselőt, és ő is tudja, hogy kiktől származik a hatalomgyakorlás átruházott joga.

Így már a döntések meghozatala előtt a település minden területének és minden társadalmi csoportjának a részérdekeit össze lehetne hangolni, így születhetnek meg olyan döntések, amik minden létező legjavát szolgálják.

Természetesen, ha valaki nem úgy végzi a képviselői munkát, ahogy a csoport érdekei megkívánják, illetve a szerves társadalom működési elvével vagy a jogrendjével ellentétesen cselekszik, akkor mindenkinek joga és kötelessége lenne fellépni ellene, és a képviselőt vissza KELL hívni!

A fenti módon létrejövő választói csoportok választják meg az önkormányzati és az országgyűlési képviselőket is, sőt azokat is, akik Magyarországot a nemzetközi szervezetekben képviselik. A képviselői munkáért nem járhat fizetség, mert az a legnemesebb szolgálat a közösségért. (A képviselői munka végzése során jogosan felmerült költségek megtérítése nem ellentétes a szerves társadalom alapelveivel.)

A képviselői mandátum nem lenne időhöz kötve: addig tartana, ameddig a képviselő élvezi a választói bizalmát.


Iránymutatás Magyarország közszabadságot biztosító működéséhez

1.) Magyarország a szerves társadalom elvei szerint él és működik.

2.) Magyarországon minden ember a születése okán spirituálisan egyenlő, ebből következően a jogok és kötelezettségek egyensúlya tekintetében nem tehető különbség senki előnyére vagy hátrányára.

3.) Magyarország a fennhatósága alatt álló területen úgy szervezi meg a közösségei és a gazdasága működését, hogy az minden élő és élettelen létező kiteljesedését biztosítsa és támogassa.

4.) Magyarország a fennhatósága alatt álló élettér minden élő és nem élő erőforrásával úgy gazdálkodik, hogy azok állandóan megújulva képesek legyenek az egymás után következő nemzedékek teljes szabadságát biztosítani. Ez az itt élő emberek és az élettér legfőbb érdeke, amit semmilyen más érdek nem korlátozhat vagy előzhet meg.

5.) Magyarország állampolgárainak egységes, oszthatatlan és  elidegeníthetetlen közös tulajdonát képezik az alábbiak:

 - Magyarország területe a rajta, az alatta és a felette elhelyezkedő természeti kincsekkel együtt,

 - Magyarország közösségeinek, továbbá a fizikai és szellemi részeinek a harmonikus egységét, valamint az energiák áramlását biztosító hálózatok, úgymint: a közúti- és a vasúthálózat, az elektromos- és a gázellátó hálózat, a vízellátó- és a csatornarendszer, valamint a közpénzrendszer a harmonikus működéséhez szükséges intézményeivel.

6.) Magyarország gazdasága a teljes önellátással rendelkező települések összehangolt rendszeréből áll. A teljes önellátás magában foglalja a Magyarországon élő emberek anyagi, lelki és szellemi szükségleteinek teljes körű kielégítését a természetes élőhelyükön.

7.) A Magyar Nemzeti Bank bocsátja ki Magyarország törvényes fizetőeszközét, a forintot, aminek a fedezete az az anyagi-lelki-szellemi érték, aminek a cseréjét közvetíti.

8./a) Magyarországon az emberek a létezésük okán járó teremtő hatalmukat közös célok érdekében közösen is gyakorolhatják, vagy a hatalomgyakorlás jogát meghatározott feladatokra és/vagy meghatározott időre választott képviselőiknek is átadhatják.

b) Átruházott hatalomgyakorlás esetén a hatalmat átruházó személyek kötelesek folyamatosan ellenőrizni, hogy az átruházott hatalom gyakorlói jelen Alkotmány iránymutatásai szerint végzik-e a munkájukat, és ha nem, akkor kötelesek haladéktalanul visszavonni a hatalomgyakorlás jogát!

9.) Az Iránymutatást a Nemzetgyűlés ülteti át a gyakorlatba azzal, hogy megalkotja Magyarország Alaptörvényét.


Magyarázat az Iránymutatás-tervezethez:

Az Iránymutatás univerzális, mert minden nemzetállam működésére alkalmazható. (Az is alkalmazhatja, akinek nincs Szent Koronája…)

a) Az 1. pont egyértelműen kijelöli azt a világképet (paradigmát), ami szerint a magyar emberek működtetik a nemzetállamukat, vagyis azt, hogy melyik világkép mellé rendelik magukat. (Ugyanis magának a „mellérendelő” világképnek is alulról épülve kell megvalósulnia, így az egyéneknek a világkép mellé rendelése jelenti a kezdőpontot, és ez teljesen önként meghozott döntés lehet csak!)

b) A 2. pont a létezésük okán minden emberre egyformán a Forrás szerves részeként tekint. Ez értendő az alatt, hogy „spirituálisan egyenlő”, éppen ezért minden emberi lényt a létezése okán alapvetően egyenlőnek kell tekinteni. Azonban az emberek eltérő területekre, eltérő kultúrájú közösségekbe és eltérő szokásokba, hagyományokba születnek bele, ezért a nevelésük és az oktatásuk során más-más információkkal és viselkedési mintákkal ismerkednek meg. Úgy is mondhatjuk, hogy „más-más szoftverrel töltik fel a merevlemezüket”. Ebből az következik, hogy az emberek abban már nem viselkednek egyformán, hogy mi alapján, milyen célból és mit cselekszenek. Vagyis az emberek alapvetően egyenlők, de adott helyzetben különbözően viselkednek, és emiatt nem egyformák.
Ez a különbözőség önvédelmi okokból szükségessé teszi, hogy azokat az embereket, akik nem az Iránymutatás által kinyilvánított világkép megvalósításáért cselekszenek, a többség korlátozza.  Ez a korlátozás nem a hétköznapi életben megélt cselekvési szabadságukat, hanem csak a közös döntéseket hozó csoportokban való részvételüket és a választhatóságukat korlátozhatja, valamint megtilthatja, hogy a közvagyon kezelésében és használatában részt vegyenek.

A szükséges korlátozásokat azonban az Iránymutatás nem tartalmazhatja, mert azok nem örökérvényűek, ezért ezek helye az Alaptörvényben van.

Összeállította: Pataki Antal

www.szervestarsadalom.info

Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (7)
válaszunk
72016. március 14. hétfő, 19:46
Anti
Kedves „Lorand”!

Érdekesek az észrevételei, köszönjük, hogy megosztotta velünk és az olvasókkal!
Néhány mondatban reagálnék rájuk, de nem állítom azt, hogy nekem van igazam, pusztán a honlap szellemiségének a pontosabb megértéséhez szeretnék ezzel segíteni, főleg azoknak, akik majd a jövőben találnak rá.

A szerves társadalom megvalósításához és folyamatos működtetéséhez egy pártok nélküli választási rendszer „jár”, amit itt olvashat el (ha még nem olvasta volna):: http://szervestarsadalom.info/szerves-tarsadalom/gondolatok-a-szerves-tarsadalomrol/25-tudnivalok/79-a-szerves-tarsadalom-partok-nelkuli-kozvetlen-kepviseleti-rendszere

Maga a választási rendszer teszi lehetővé a folyamatos finomhangolást azzal, hogy a választói csoportok maguk közül választják ki azt a személyt, akiről azt feltételezik, hogy a legtökéletesebben képes képviselni a csoport érdekeit. A szerves társadalom megvalósításához egy adott világnézet szükséges. Egy ettől eltérő más világnézettel egy teljesen más gazdasági és társadalmi rendszer valósítható meg, pl. a neoliberális világnézettel a globális-kapitalizmus. Mégis van egy lényegi különbség: a szerves társadalom világkép nem egy ember által „kiagyalt” tan vagy dogma-rendszer, hanem a kvantumfizika kutatásaira, pontosabban a „kettős rés” kísérletre alapozza az igazságát. A kettős rés kísérlet azt igazolja, hogy az embernek (illetve a tudatnak) teremtő hatalma van, hiszen az dönti el, hogy egy kvantumrészecske hullámként vagy anyagként viselkedik-e, hogy az ember megfigyeli-e! Amire az ember figyelme (vagy a tudat) irányul, az valósul meg a kvantummező lehetőségeiből. Márpedig ha ez így van, akkor az az igazságos rendszer, amelyikben a döntési jog ott van, ahol a döntési helyzet felmerül. Ez az alaptétele a szerves társadalomnak és ezt –a mi meglátásunk szerint– úgy lehetne folyamatosan újrateremteni, ha minden döntési helyzetre azt az iránymutatást alkalmaznánk, hogy „mindig azt a megoldást válaszd, amelyik minden létező legjavát szolgálja”. Tehát nem egy hatalmi központ „fentről” meghozott törvényeihez kellene igazodnunk.

„Izgalmat” az hozna, hogy minden konkrét esetben kihívás lehet megtalálni azt a megoldást, ami minden létező legjavát szolgálja, és közben össze is kell hangolni az adott területen lévő választói csoportok némileg különböző érdekeit. Persze, ha az emberek valamilyen okból nem ilyen társadalomban szeretnének élni, akkor nincs mit tennünk… A „szabad akarat” lehetővé teszi, hogy akár olyan társadalmat teremtsenek meg és működtessenek, amelyik a rombolásra és a pusztításra építi kis csoportok mértéktelen gazdagodását, ami azt eredményezi, hogy az emberek nem egyformán férnek hozzá a lehetőségekhez… Tehát a szerves társadalomban szó sincs valamiféle gondolat-diktatúráról, pusztán csak arról van szó, hogy szerintünk csak konrétan egy féle szabályrendszerrel lehet megvalósítani ezt az általunk jónak vélt társadalmi berendezkedést.

„Spirituálisan egyenlő” alatt egyébként mi konkrétan azt értjük, hogy minden ember egyformán a Forrás szerves része.

Sok felvetésre most még csak „kiagyalt” válaszokat lehetne adni, ha majd egyszer csak megteremtjük a szerves társadalmat, akkor biztosan meg tudunk oldani minden olyan problémát, ami abban a keret-rendszerben felmerül. Ha pedig nem, akkor lehet, hogy onnantól valami mást fogunk „játszani”…
a közszabadság margójára
62016. március 12. szombat, 05:57
lorand
nem szeretnék szabados lenni az Iránymutatás olvasása után, mégis megfordult a fejemben, hogy ha szóban forgó "jogszabályba fektetendő"-n kívüli világnézet hanyagolása jogvesztést idéz elő, akkor nem-e lennének beszűkülést előidéző mozzanatok az un. "közszabadság" fenntartása közben.
A közjó fogalmát már jó pár éve szépen használják. Mégis kutatják a retorikáját, és mindenek között jelentéstani vonatkozásait, az értékrendeknek, mint ilyeneknek. Sajna az állandó meghaladásban, a transzcendensként aposztrofált "lehetséges valóság" megvalósít(tat)ására, önnönbeteljesületlenségeink megváltására áldozatvállalásra (ilyenformán alázatra) és egyfajta lázadásra is szükség van.
¤ A mennyországos közigazgatási rendszert megteremteni szerintem nem lehet, mert abból csak egy van, és vélhetően odaát. (persze a mennyországban teokrácia van, te pedig még sem arról írtál, de már eléggé megközelíti a témád)
¤ A társadalomban a spirituális egyenlőségnek vannak aforizmái. "ki milyen csillagzat alatt született" -szokták hangoztatni némelyek. A dogmák fontosak, de valahol megkerülhetetlen az, hogy tapasztaljuk a hiányuk hatását is... Ha mi magunk, és ki mások, igénylenék a bizonyságot a jó dolgok "jóságáról", akkor így az is bejön a képbe, hogy valami kódolt szerénységből, gyarlóbbnak és kivételezettebben méltányoltnak érezzük magunkat. Ez pedig kicsit más szellemiséget idéz meg az emberben, mint a racionális "spirituálisan egyenjogú" jelenség. "Hova lesznek az ?"
¤ Ha pedig meg is születnének a szerződések, mi lenne a "nyelvvel", amin az megfogalmazódott.. Pl. az iránymutatás irányítás-megszabást jelentene egy idő után, a kultúra / társadalom egy idő után mást kezdene jelenteni. Vagy nem is beszélve akár a nemzet szóról.

Az állandó újraszerződésekre feltétlenül szükség lenne.
Válasz "Laszter"-nek.
52016. január 17. vasárnap, 10:14
Anti
Kedves Olvasónk!

Nagyon jó olvasni, hogy pont azt kereste, amit a mi honlapunk adni tud: egy ősi-új világképet!
A szerves társadalom világkép pont azért nem terjed elég gyorsan, mert a mostanitól gyökeresen eltérő a megszervezése: amíg a globalista-kapitalista gazdasági és társadalmi rendszer úgy van "összeállítva", hogy minden a prifit-maximalizálás lehetőségét biztosítsa, addig a szerves társadalom szrvezettsége az értékteremtő ember kiteljesedését szolgálja. Emiatt aztán a gazdaság is "csak" a valós szükségletek és igények kielégítésére termel, nincs "kínálat monopólium". Így aztán nem történhetne meg az, amit Ön ír, hogy felvásárlók külföldi termékkel kiszorítják, leépítik a hazai, pontosabban a helyi termékek előállítását.
Abban eltér a véleményünk, hogy egy civil szervezet a szerves társadalom világkép programjával jogalkotói helyzetbe juthat-e. Arra már én is gondoltam, hogy ezzel a programmal, és hozzá az iránymutatás-tervezettel, elméletileg simán meg lehetne nyerni egy választást, hiszen az értékteremtő munkát végző emberek pont arra végynak, amit a szerves társadalom biztosítani tudna: egészséget, biztonságot, összhangot, kiszámíthatóságot. Csakhogy, a hatalomgyakorlási jog birtoklói (a politikai pártok tevékenységein keresztül megnyilvánuló oligarchia)igen járatos abban, hogy hogyan verjen szét minden olyan szereveződést, ami az érdekeivel ellentétes. Így járt a Magyarok Szövetségei is, de még a Jobbik is, pedig ő nem is gyökeresen más rendszert akart, mint a mostani. De még több más kezdeményezés is felsorolható lenne... Az emberek még az elérendő célban sem egységesek, a nemzetben gondolkodók többsége a Szent Korona-tanonalapuló királyságban látják a megoldást, ami szintén lehetőséget biztosít a központilag vezérelt diktatúrára. Az a meggyőződésem alakult ki, hogy a hatalom-gyakorlási jog megszerzésére szerveződni téves út! Az ilyen kezdeményezések elbuknak, de ha megis sikeres lenne valamelyik, akkor félő, azokat juttatná kivételezett helyzetben, akik végigcsinálták a harcot. Szerintem szervezkedni csak a tanításra érdemes. Arra, hogy pl. minél több emberrel megismertessük ezt az ősi-új világképet. Nem arra kell rávenni az embereket, hogy álljanak valaki mögé, hanem arra, hogy álljanak valami mellé: ha szeretnék, hogy megvalósuljon a szerves társadalom, akkor kezdjék el megvalósítani, először a megváltozott személyes döntési szempontjaikat! Csak tartósan megváltozott belső minőség képes megnyilvánítani tartós külvilági változásokat!
Végre megtaláltam
42016. január 13. szerda, 16:54
Laszter
2016. január 13.
Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a honlapra, amely pont olyan megoldást javasol a jelenlegi katasztrofális helyzetre, amilyet kerestem. Az előttem hozzászóló Katalinnal csak abban értek egyet, hogy az emberek hozzászoktak az elnyomáshoz és nehéz őket felrázni a közönyükből. De meggyőződésem, hogy sok ember szeretne a fent ismertetett szerves társadalomban élni!
Néhány évvel ezelőtt vidéken, ahol én is élek, az emberek zöldség- gyümölcs termesztésével foglalkoztak háztáji földjeiken. A család a megtermesztett málnát, fekete ribizlit stb. átvevőhelyeken adta le, ahonnan piacra vagy konzervgyárba került. Egy idő után a felvásárlók külföldről kezdték behozni a gyümölcsöt, aminek következtében a családi gazdaságok tönkrementek. Ezzel azt akarom mondani, hogy a vidéki emberek szívesen dolgoznak, ha termékeiket el tudják adni.
A falu szántóföldjeit jelenleg néhány gazda bérli, és ők művelik korszerű gépekkel. A szerves társadalom nem azt jelenti, hogy mindenkinek a földeken kell dolgozni, hiszen ezt néhány ember el tudja végezni.
Véleményem szerint a szerves társadalom ötlete nagyon jó, de valamilyen civil szerveződésnek fel kell vállalni az ötlet propagálását. Hiszen hogyan lehetne csatlakozni hozzá, ha az emberek nem is tudnak róla?
Pataki Antal írja, hogy "Egyre inkább azt gondoljuk, hogy magát a szerves társadalmat nem lehet jogszabályilag bevezetni..."
Szerintem lehet, csak az a kérdés, hogy hogyan juthatunk jogalkotó helyzetbe. Nem tudom, hogy érthető-e?
Véleményem szerint, ha egy párthoz nem köthető civil szervezet elindulna a választásokon a fent részletezett programmal, nagyon sok olyan embert tudna megnyerni, aki nem eltökélt fideszes vagy jobbikos. Manapság sok az elégedetlen ember, balodal gyakorlatilag nincs, ezért egy független civil szerveződésnek esélye van a győzelemre. Aztán a program alapján bevezetné a szerves társadalmat...
A tett halála az okoskodás! Nem lehet úgy nyerni, hogy nem hiszünk a győzelemben. Sok ember szeretne tenni valamit a változásért (köztük én is), csak nem tudják, hogy hol kezdjék.
Katalinnak
32014. október 28. kedd, 11:42
zlacc
Kedves Katalin!

Önnek teljesen igaza van. Mindenkinek a változást "otthon", főleg fejben kell elkezdenie!
Azért én nem látom ennyire reménytelennek a helyzetet. Elindult egy lassú, de pozitív irányú változás a saját tapasztalataim szerint...
Katalin hozzászólásához.
22014. október 28. kedd, 10:23
Anti
Kedves Katalin!

Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait, a helyzetértékelését! Mi is ugyanazt gondoljuk, amit Ön: az emberek többsége nem is gondol már arra, hogy javarészt ő maga felelős azért, ami vele történik, már csak azzal is, ha gondolkodás nélkül cselekszik. Amikor ezt a honlapot létrehoztuk, mi sem gondoltuk azt, hogy ebből a lepusztult helyzetből egyhamar létrejöhet a földi Mennyország, ennek ellenére úgy éreztük, össze kell szednünk és le kell írnunk az elképzeléseinket, mert mindig vannak nyitott szívű és elméjű útkeresők, akiknek segíthetnek a gondolataink. Sajnos, eddig még senki sem gondolta azt, hogy a szerves társadalom világképet felvállalja, az önellátással próbálkozó csoportok is szinte csak öncélúan, a túlélés reményében próbálkoznak, de nem gondolkodnak egyfajta alulról kiépülő rendszerre...Hát, most itt tartunk. Egyre inkább azt gondoljuk, hogy magát a szerves társadalmat nem lehet jogszabályilag bevezetni, hanem az majd csak megnyilvánulhat, ha elegendően leszünk, akik így tekintünk a világra. "Légy magad az a változás, amit látni szeretnél a világban!" (Gandhi)
út a szerves társadalom felé.
12014. október 27. hétfő, 20:26
solvana
Kedves Pataki Antal!

Az irány jó, de az átmeneten elbukhat a rendszer mert a tudatosság még nincs ott. Nézzünk egy társasházat, ahol elvileg mindenkinek érdeke lenne, hogy a lehető legjobban gazdálkodjon a közösség, mégis a lakók háromnegyede nem megy el a közgyűlésekre ahol pontosan ez működik, nyílt szavazással választanak képviselőt kis közösségek, politika mentesek és ez általános, vajon miért? Az emberek hozzászoktak az elnyomáshoz, és nem igen akarnak magukért tenni semmit. Indítottam egy oldalt hogyan képzelik el jövőjüket, mit tennének azért, hogy ez megvalósuljon lájkolják, de egy kukkot se írtak, leszoktak róla, hogy gondolkodjanak, hogy cselekedjenek, hogy szabadok legyenek. Néhány száz forintért az utcára mennek de milliárdokat hagynak tönkremenni. Az önjelölt ébresztgetők, pedig azon kívül, hogy nyílt teret engednek az agressziójuknak, más népek és vallásokkal kapcsolatban nem sok érvet sorakoztatnak fel, az interneten terjesztett összeesküvés elméleteken kívül. Ha a vallások lennének az okai az emberekben lévő nihilizmusnak könnyű dolgunk lenne hiszen az emberek többsége elfordult a történelmi egyházaktól,a lelkében nagyon kevés ember vallásos, inkább csak mondja, mint éli a vallását. Sokkal több olyan van aki azt hiszi van valamiféle inteligencia akit amit, Istennek nevezhetünk, de az egyházakból, kösz nem kérnek. Ez van most.
Ami viszont nincs, tevékeny csoportok, akik nem nagy ideológiákkal, hanem a mindennapi élet szintjén összefogó segítő szándékkal rendelkeznek, kiutat mutató gyakorlatot folytatnak. Az önellátó farmok nagyon nehézkesen mennek, a kezdet még ok, de később az egyet nem értés miatt elhalnak. Ezekben az öneltartó közösségekben viszont, érdekes módon a krisnások, és a budhisták maradtak fenn, akik ezer éves hagyományokat és fegyelmet követeltek meg az ott élőktől.
Sokan kiáltoznak a magyar föld miatt, de amikor arról van szó, hogy akkor műveljük meg és legalább magunknak termeljük meg a zöldséget, hanyatt homlok menekülnek a munka elől, miközben a nagyüzemi gazdálkodás ellen, egészséges ételekről prédikálnak. A falvakban nincsenek beültetve a kertek, miközben nyolcvan százaléknál többen is segélyen vannak a szegényebb megyékben.
A gazdálkodáshoz pedig ráfordítás is kell,a tudáson kívül, magvak, eszközök,stb. és a megtermelt javakat tárolni kell,és a talaj sem mindenhol alkalmas a termesztésre.
Szóval komoly társadalmi kutatást kell végezni, és stratégiákat kidolgozni arra hogy is kezdjünk hozzá a szerves társadalom építésének, amire rá fog menni néhány generáció.
Kovács Katalin