Hírek, közlemények

Nyílt levél Jean-Claude Juncker úrnak, az Európai Bizottság új elnökének

  • Nyomtatás

Tisztelt Jean-Claude Juncker Elnök Úr!


Pataki Antal a nevem, és Magyarországról írom Önnek ezt a levelet.

Elsősorban Magyarország állampolgára vagyok, ugyanakkor az Európai Unió működése is jelentősen befolyásolja az életemet, ezért élénk figyelemmel kísérem a Közösség kilábalási próbálkozásait a válságból, vagyis az útkeresését.

Szeretném Önnel megosztani az ezzel kapcsolatos véleményemet, amivel az is a célom, hogy segítsem Önt abban a munkában, ami most Önre, mint az Európai Bizottság új elnökére vár.

 

A) Hol vagyunk most?

Az Unió most nem csak gazdasági, de identitásbéli válságban is van. Az Uniót alkotó nemzetállamoknak , pontosabban a bennük élő értékteremtő embereknek van-e szükségük az Unióra, segíti-e a kiteljesedésüket, a boldogulásukat, avagy az Unió létezése éppen ebben gátolja meg őket?

Innen, Kelet-Európából nézve teljesen más vélemény alakulhat ki az emberekben erről a kérdésről, mint a kontinens nyugati, gazdagabb régióiban, bár ott is egyre több az Unió eddigi működésével elégedetlen ember.

Én a következőt gondolom: a négy liberális alapelv, vagyis az áruk-, a tőke-, a szolgáltatások- és a személyek (a továbbiakban: a négy tényező) SZABAD áramlása alapvetően pusztítóan hatott ránk. Nem jótékony hatású versenyt és bőséget hoztak Magyarországra, hanem tökéletes kifosztást. Magyarországon nem igazolódott be az a már-már dogmaként kezelt, de soha sem igazolt állítás, hogy a szabad piaci verseny ár- és kínálat-kiegyenlítődést hoz, helyette a „nagyhal megeszi a kishalat” elv következett be, vagyis az, hogy a tőkeerősebb cég a profitja maximalizálásának a céljából mindent elpusztít, ami útjában áll. Ennek következtében mi, magyarok, most − képletesen szólva − rongyos alsógatyában és kiéheztetve gürizünk, hogy valahogy életben maradjunk. Ebben az őseinktől még megőrződött leleményességünk segít csak…

Hogyan történhetett ez? Mi az oka? Azt gondolom, hogy a liberális gazdaságpolitika eszmerendszerében a profitmaximalizálás KORLÁTLANUL SZABAD lehetősége  − ami egyben elvárássá is lett a cégek működésével szemben! −  azzal pusztít, hogy nincs tekintettel a munkájukkal a valódi értékteremtést végző sok tíz millió ember érdekeire! A profitmaximalizálás korlátlanul szabad lehetősége azt eredményezte, hogy a helyi közösségek, a vállalkozások és a nemzetállamok meg lettek fosztva az önvédelem lehetőségétől, vagyis meg lettek fosztva attól, hogy kiállhassanak a saját érdekeik védelmében, és ez azt eredményezte, hogy a helyi közösségek elveszítették azt a védelmező oltalmat, amit egy jól működő nemzetállamnak kellene biztosítania a számukra. Ebben a mostani működési rendben a nemzetállamoknak gyakorlatilag az a feladatuk, hogy szabad terepet biztosítsanak a multinacionális cégek számára a profitjuk maximalizálásához. Ha nem így tesznek, hanem a józan paraszti eszükre hallgatnak (ez egy magyar mondás, és itt arra utal, hogy mindig az egyszerű és igazságos dolgok választása jelenti a „közjó” növekedését), akkor pl. „unortodox”-nak mondják őket.

Például a tőke szabad áramlása eredetileg azt jelentette, hogy a Közösség azon területeire, ahol a szükséges fejlesztésekre nem áll rendelkezésre a megteremtésükhöz szükséges forrás, a Közösség egész területéről szabadon áramolhasson a máshol éppen rendelkezésre álló tőke. Ez szépen is hangzik, de a gyakorlatban nem ez történik! Nem a helyi lehetőségek hiányos volta miatt, hanem a saját profitjuk maximalizálása céljából áramlik a tőke a gazdag területekről a szegényebb területek felé, és ezzel megszerzi az uralmat is a meghódított területen. Pl. az újonnan csatlakozó országok esetében miért kellett a termőföldet a „tőke” kategóriájába venni? Ha a termőföld „tőke”, akkor vajon hová és hogyan képes szabadon áramolni???  Nem arról van-e valójában szó, hogy a gazdagabb országok tőkeerős társaságai így akarják megszerezni a szegényebb országok területét, és csak az ő tőkéjük szabad áramlását szerették volna elérni ezzel a trükkel?

A Lisszaboni Szerződés is fontosnak tartja a szubszidiaritás elvét, vagyis azt, hogy arra kell törekedni, hogy a döntési jogok minél közelebb kerüljenek a döntést igénylő helyzetekhez. Ezzel szemben a Közösség mindent egyre inkább összevon és eltávolítja a döntési jogokat a döntési helyzetekben élő emberektől. Biztos, hogy Brüsszelben mindent jobban tudnak, mint azok az emberek, akik az adott élettérben élnek? Nem lehetséges-e az, hogy a Közösség azért vergődik, mert életellenes irányelvek szerint működik? A természettudományokból az a megállapítás körvonalazódik, hogy az élet célja a folyamatos kiteljesedés, a környezet pedig akkor képes ezt biztosítani minden létező számára, ha az ember minden cselekedetével az összhang megőrzését tartja alapelvnek. Maga az „összhang”, a harmónia jelenti az életet támogató közeget! A Közösség jelenleg a profitmaximalizálás korlátlanul szabad lehetőségének a biztosítását tűzte ki céljául, ez az elv pedig nem illeszkedik bele az élet áramlásába, az „összhang” fogalmát nem is ismeri, ezért szükségszerűen pusztító.

Arra jöttem rá, hogy a globalizmus valójában nem más, mint idegen érdekek érvényesülése egy helyi közösség életterében, a helyi közösség érdekeinek a rovására. Ez a jelenség a Közösség tagállamai között is pusztít, a gazdagabb országok a „felzárkóztatás jegyében” kifosztják a szegényebb tagországokat. Ennek a folyamatnak az akadálytalan biztosítását végezte eddig a Bizottság. Ön most olyan döntési helyzetbe került, hogy változtathat ezen! Az igaz, hogy az értékteremtő emberek tízmilliói (a demokrácia jegyében?) nem mondhatnak véleményt arról, hogy az Európai Bizottság elnökeként ki vezesse őket, és az is igaz, hogy ezzel szemben lobbi-érdekek alapján dől el az, hogy ki legyen a Bizottság elnöke, mindez azonban az Európai Bizottság elnökének az  erkölcsi és emberi felelősségét semmilyen döntési helyzetben sem csökkenti. Csak az számít, hogy mit tesz: épít vagy rombol.

B) Mit kell tennünk?

Azt gondolom, hogy a jelenlegi pusztító folyamatokat meg kell állítanunk és a természetes „REND”-et helyre kell állítanunk a civilizációnk működtetésében! A megoldás azonban nem az, hogy megszüntessük az Európai Uniót, hanem az, hogy az értékeit megőrizve meghaladjuk a jelenlegi értékrendjét. Ebben tudok a gondolataimmal segíteni Önnek.

A levelem következő részében egy ősi-új világkép, a „szerves társadalom” világkép alapjaival szeretném megismertetni Önt. Azzal kell kezdenem, hogy felhívjam a figyelmét arra, hogy:

  • az ősi civilizációknak azt a tudását, hogy a Világmindenségben a „láthatatlan szint” alatt minden létező élő és élettelen dolog elválaszthatatlan összeköttetésben van egymással,
  • és, hogy az emberi tudat hatással van arra, hogy a láthatatlan kvantummezőből mi nyilvánuljon meg (a végtelen lehetőségek közül mi váljon valósággá), a kvantumfizika már kb. 80 éve a mai kor ember számára is tudományos igénnyel egyértelműen bebizonyította. A híres „kettős rés” kísérlet azt mutatta meg a kutatóknak, hogy az dönti el, hogy egy kvantum hullámtermészetű marad-e, vagy részecskeként viselkedik, hogy az ember megfigyeli-e! Egészen addig, amíg az emberi tudat nem irányítja rá a figyelmét egy kvantumra, az csak valószínűségként létezik, de abban a pillanatban, amint az emberi tudat ráirányítja a figyelmét (vagy még előtte: amikor eldöntötte, hogy meg fogja figyelni!), anyagi részecskévé válik! Ez a 80 éve ismert tudományos tény az ember valós teremtőerejét bizonyítja, és az is kiderült, hogy ez minden embernek a létezése okán velejáró képessége.

Ebből az következik, hogy ha ilyen hatással van az ember a környezetére, akkor csakis az az igazságos gazdasági és társadalmi berendezkedés, amelyikben a döntési jog ott van, ahol a döntési helyzet felmerül.

Ha igaz az, hogy minden mindennel összefügg, akkor az emberi társadalmat a (gazdasággal együtt) úgy kell megszerveznünk, hogy az beleilleszkedjen a Mindenség működésébe.

Hermész Triszmegisztosztól tudjuk, hogy a Mindenségben minden ugyanazon elv szerint működik („Amilyen lent, olyan fent. Amilyen kicsiben, olyan nagyban. Amilyen kint, olyan bent.”) Ezen állítások igazságának a talaján állva azt kell felismernünk, hogy ha egy emberi test a szabályozottságával képes biztosítani a részeinek azt az összhangját, ami az őket oltalmazó test kialakulását és fennmaradását biztosítja, akkor az emberi társadalmat is pont ezen elvek szerint kell megszerveznünk. Ezt egy, a mostanitól gyökeresen eltérő világkép jelenti, ez az ősi-új világkép a „szerves társadalom” világkép.

A „szerves” szó itt nem kémiai minőséget jelent, hanem a társadalom részei összehangoltságának a módjára utal. Amiként az emberi test szervei (vagyis a részei) a kiteljesedésük és a működésük során úgy vannak összehangolva, hogy a működésük eredménye egy őket oltalmazó és összetartó test legyen, akként kell működniük az emberi társadalom részeinek (vagyis a szerveinek) is: az embereknek, a családoknak és a helyi közösségeknek és a nemzeteknek is, abból a célból, hogy egy őket oltalmazó és összetartó államot hozzanak létre és tartsanak fent.

Az is egyre inkább bizonyított tudományos megállapítás, hogy a Mindenségben minden létező a kiteljesedésre törekszik. A szerves társadalom ezt képes biztosítani minden része („szerve”) számára amiatt, hogy az államnak nincs önálló célja, hanem a feladata csupán a részeinek az oltalmazása és a működésüknek az összehangolása.

Ahhoz, hogy az Unió ebbe az irányba fejlődhessen tovább, és egy olyan entitássá váljon, ami képes az őt alkotó nemzetállamokat (mint a „szerveit”) oltalmazni és a működésüket összehangolni, szerintem először a négy tényező, vagyis az áruk-, a tőke-, a szolgáltatások- és a személyek SZABAD áramlásának alapelve helyett az áruk-, a tőke-, a szolgáltatások- és a személyek FELELŐSSÉGTELJES áramlásának az alapelvét kell megvalósítania!

Ez megköveteli, hogy a döntési jogok visszakerüljenek a nemzetállamok hatáskörébe, és ez azt is magában foglalja, hogy a négy tényező csak oda és csak akkor áramolhat, ha a helyi közösség hívja, hiszen a döntési jog ott van, ahol a döntési helyzet felmerül. Egy ilyen igény esetén az adott helyhez legközelebbi területről, de elsősorban az Unión belülről áramolhat a szükséges tényező, és innen természetesen vámmentesen és minden fölösleges bürokrácia nélkül. Az Unión kívülről csak akkor, ha az Unión belül nem megoldható. NEM a profit mértéke a döntő, hanem a származási hely: annak mindig a felmerült igényhez a legközelebbinek kell lennie!

Tisztelt Elnök Úr!

Ez a levél –bár hosszú, de mégis– csak felvillantani tudta az általam felvázolni kívánt világképet. Talán még azt kell tudnia, hogy a magyarok évezredeken keresztül eszerint a világkép szerint éltek, egészen a 973-as Quedlinburgi Szerződés megkötéséig, amikor máig tisztázatlan körülmények között fel kellett adnunk ezt a világképet és helyette a római központú vallási dogmák szerint, és az egyszemélyes diktatúrát lehetővé tevő királyság államformában kellett tovább élnünk. Mára azonban már a kvantumfizika tudománya is az ősi világkép helytállóságát bizonyítja. Jelenleg nincs tudomásom más olyan elképzelésről, ami dogmák helyett tudományos alapokon, a legújabb kvantumfizikai kutatások eredményein alapulna.

Sőt, itt, Magyarországon már részletesen ki van dolgozva az is, hogy hogyan működhetne a szerves társadalom elvei szerint Magyarország, és hogyan lehetne átalakítani az Európai Uniót ilyen entitássá…

Tájékoztatom Önt arról, hogy ezt a levelemet az Önnek történt elküldése után informálás céljából eljuttatom Magyarország közjogi méltóságaihoz is, és ahol szükséges, ott nyilvánosságra is hozom. Mindezzel a minél eredményesebb közös alkotó munkát kívánom segíteni.

Ha pedig az általam felvetett elképzelés felkeltette az érdeklődését, szívesen szánok időt egy Önnel történő beszélgetésre, ha éppen errefelé jár…

Ezt a levelemet Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és felelősség” című része VII. cikkének az (1) pontjában biztosított jogommal élve írtam meg Önnek. Ez a pont így szól:

„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletében kinyilvánítsa vagy mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”
   
Tatabánya, 2014. október 31.

Tisztelettel üdvözlöm Önt:

Pataki Antal
www.szervestarsadalom.info

(Az alábbi, angol nyelvű fordítás Dörnyei Katalin munkája.)

Dear Mr. Jean-Claude Juncker,


My name is Antal Pataki, and I am writing this letter to you from Hungary.

First and foremost I am a citizen of Hungary, but the decisions taken in the European Union still influence my life, so I follow, with great interest, how the Union is trying to find its way out of the crisis.

I would like to share my opinion on this matter with you, and my goal is to help you do your job as the new president of the European Commission.

A) Where are we now?

The EU is struggling not only with an economic crisis, but also an identity crisis as well. Do the nation-states, more precisely, the valuable people living in these states need the EU, does the EU help in fulfilling their lives, financially and otherwise, or is the existence of the EU an obstacle to this fulfillment?

Looking at it from Eastern Europe, people will have an utterly different opinion from that of the people in the richer Western part of the continent, though it seems there are more and more people dissatisfied with the workings of the EU in the West as well.

My opinion is as follows: the four liberal principles, i.e. the FREE movement of goods, capital, services and people (from now on referred to as the four factors) have had an essentially destructive effect on us. Instead of positive competition and abundance, they introduced high scale robbery in Hungary. The dogmatized theory of price and supply equality through free market competition remained unproven in Hungary, instead the "big fish eats the small one" principle became evident, that is to say, companies with stronger capital destroy everything in their way in order to maximize their profits. Because of this we Hungarians now have to toil arduously for the coarsest bread, so to speak, wearing rags, in order to survive. Only our ingenuity passed down to us from our ancestors provides some relief...

How could this have happened? What is the cause? I believe that the UNRESTRAINED profit maximization that even became a requirement for company operations, inherent in the liberal economic policies, is wreaking destruction by not paying attention to the tens of millions of people producing valuable goods with their work. Unrestrained profit maximization resulted in local communities, ventures and nation-states becoming unable to defend themselves, in other words, unable to defend their interests, which in turn resulted in local communities losing the protective roles that a well organized nation-state would endow them with. In the current order the nation-states' role amounts to nothing more than letting multinational corporations maximize their profits in their respective countries. Should they not comply with this, but use their common sense (which in Hungarian refers to choosing the simple and just things for the "good of the community"), they will be labeled "unorthodox".

For example, the original meaning of the free movement was freely moving available capital from all areas of the Community to the areas where developments were needed but resources were scarce. This sounds nice in theory, but in practice it does not work like this! Capital is moved to places not because the local area needs improvement, but because of profit maximization, and in doing so they achieve total control over that area. For example, in the case of newly joined countries, why did the farmland have to fall into the category of "capital"? If farmland is indeed "capital" how and where can it freely move??? Isn't it rather about companies of richer countries with more capital trying to acquire the land of poorer countries, and all they wanted to achieve with this trick is the free movement of their own capital?

The Treaty of Lisbon emphasizes the importance of subsidiarity, that is to leave the decision-making rights as close to the areas needing those decisions as possible. Instead, the Community strives towards centralizing and removing the decision-making rights far from the people that should make those decisions. Is it certain that Brussels has more knowledge about everything than the people living in the affected areas? Is it possible that the Community is in this predicament because it operates along contradictory guidelines? By observing the natural sciences one can conclude that the goal of life is continuous fulfillment, and the environment can provide this for all living creatures only if humans adhere to the principle of keeping the harmony in everything they do. This "harmony", the balance is the environment that supports life! The Community has set securing unrestrained profit maximization as a goal, but this principle does not comply with the flow of life, and is ignorant when it comes to "harmony", therefore it's destructive by nature.

I realized that globalization is nothing else than defending foreign interests in a local community against the interests of those living in the respective community. This phenomenon is wreaking destruction within the Community member states as well, because the richer states "rob" the poorer states, while calling it "convergence". The Commission had the task of ensuring this process worked flawlessly. You are now in a position to change all this! It is true that tens of millions of workers producing value are not allowed to express their opinions about who should be the president of the European Commission (all this in the name of democracy?), and it is also true that lobbies decide who will lead the Commission. This, however, does not diminish the ethical, nor indeed the human responsibilities of the head of the European Commission. The only thing that matters is whether he builds up or destroys.

B) What should we do?

I believe that the destructive processes in place so far have to be stopped, and the natural ORDER should be restored in managing our civilization. The solution, however, is not to abolish the European Union, but to preserve its values and rise above the current set of its values. I can help you do this by presenting you my thoughts.

I would like to present an ancient, yet new way of looking at things, the basics of an "organic society". I would like to begin by saying, that:

  • Ancient civilizations knew that every living and inanimate thing below the "invisible realm" is inseparably connected to each other.
  • Human mind can influence what will become visible from the quantum field (in other words, what will become reality from the infinite number of possibilities). Quantum physics has proven this 80 years ago with a scientific method valid even today. The famous "double-slit" experiment has proven to scientists that a quantum will behave like a wave or particle depending on whether it has been observed. Until the human mind directs its attention to a quantum, it only exists as a possibility, but at the moment it is directly observed (or even before, when a decision has been made to observe!), it becomes a particle. This scientific fact, known for 80 years, proves the real creative power of mankind, and it also proves that every human being possesses this power.

It therefore follows, that if humans have such influence on their environment, the only just economical and social order is to leave the decision making rights where the needs for the decisions arise.

If it is true that everything is connected, then human society (along with its economy) has to be organized so that it would fit into the working of the Universe.

Hermes Trismegistus had made it known that everything in the Universe works according to the same principles ("As above, so below. As it is in small, so it is in large. As it is outside, so it is inside.") By observing the truth of these sayings, we must realize that if the human body can through organization maintain harmony of its parts, which harmony ensures the development and life of the protective body, then human society has to be organized according to the same principles. This would be a society that is radically different from the one we live in, an ancient-new way of looking at things, "the organic society".

"Organic" here does not refer to chemical qualities, but to the way parts of the society are harmonized with each other. Just as the organs of the human body (i.e. its parts) are harmonized so that through their function they make up a protective and unifying body, so the human society and its parts (its organs, if you will) have to function: people, families, local communities, nations – all in order to create and maintain a protective state and country.

It is also becoming a more widely known scientific fact that everything in the Universe strives towards fulfillment. The organic society can provide this for every member ("organ"), because in it a state has no meaning in itself, it only exists to protect and harmonize its parts.

In order for the EU to develop towards this goal, and become an entity that can protect its members, the nation-states (as its "organs"), and harmonize their operation, it first has to implement the principle of RESPONSIBLE movement of goods, capital, services and people instead of FREE movement of goods, capital, services and people.

This requires the decision making to be transferred back to the nation-states, which means that the four factors will only move when and where the commonwealth invites them, because the decision making rights rest where the decisions need to be made. In such case the assets of the closest territory can be moved, firstly from within the EU, naturally without any customs or bureaucracy. Assets would come from outside the EU only in cases when it is unavailable within the EU. It is NOT the amount of profit that decides, but the origins of the asset. It always has to come from the closest possible place!


Dear Mr. President,
This letter is long, and still it can only begin to describe the message I would like to convey. I should probably tell you that Hungarian people have lived according to this principle for millennia, until the signing of the Quedlinburg treaty in 973, when we had to give up our principles for reasons unknown, and accept the centralized Roman religious dogmas, and continue to live in a monarchy that made provisions for a dictatorship. But today even quantum physics justifies the viability of the old way of life. As of yet I have no knowledge of any other ideas that would rest on scientific truth and latest quantum physics research instead of dogmas.

We in Hungary have detailed plans ready that could make Hungary work as an organic society, and they could help in transforming the EU to just such an entity as well....

I hereby inform you that upon sending you this letter I shall also send it to members of the Hungarian government, and will make it public where necessary. With all this, I would like to help in making our common creative work more efficient.

And if the ideas I presented to you caught your attention, I will gladly spend time talking to you, if you are in the neighborhood...

I wrote you my letter based on my rights set forth by Article VII of the Hungarian Constitution, titled "Freedom and Responsibility", paragraph (1). The paragraph reads:

"Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the freedom to choose or change one’s religion or other belief, and the freedom of everyone to manifest, abstain from manifesting, practice or teach his or her religion or other belief through religious acts, rites or otherwise, either individually, or jointly with others, either in public, or in private life."

Tatabánya, 31st October 2014.

With respectful regards,

Antal Pataki
www.szervestarsadalom.info

Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.